۲۷ اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.