چهارشنبه, 28 شهريور 1397
         

تخریب دیواكشی و ساخت و سازهای غیرمجاز در صحرای حسین آباد
97/2/20

با دستور قضایی تخریب دیوارکشی و ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون مجوز در صحرای حسین آباد شهر زاینده رود


.: پورتال شهرداری زاینده رود:.
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211