13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر شهر زاینده رود
13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

فاز دوم پروژه زمین چمن مصنوعی فوتبال توسط گروه امانی شهرداری
13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

زیرسازی معابر سطح شهر زاینده رود
16ام شهریور 1398

زیرسازی معابر سطح شهر زاینده رود

خیابان گلستان شهدا و امامزاده
16ام شهریور 1398

آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود

خیابان گلستان شهدا و امامزاده
16ام شهریور 1398

مراسم شیرخوارگان حسینی

برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور بانوان در محل مصلی شهر زاینده رود
21ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود
21ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

دیوارچینی پروژه بلوار باغشاد به زاینده رود
21ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

فاز دوم پروژه زمین چمن مصنوعی فوتبال توسط گروه امانی شهرداری