قوانین و مقررات

14ام بهمن 1398

عوارض شهرداری سال 99

تعرفه وصول عوارض شهرداری زاینده رود سال 1399دانلود فایل عوارض سال 99
13ام بهمن 1399

دفترچه تعرفه عوارض سال 1400