14ام بهمن 1398

مزایده فروش پلاک های مسکونی کله مسیح شهر زاینده رود

برای دانلود اینجا کلیک کنید
18ام خرداد 1399

فروش پلاک مسکونی به صورت مزایده

17ام شهریور 1399

مزایده فروش پلاک های مسکونی

31ام شهریور 1399

آگهی مزایده عمومی اجاره پارکینگ شمال و جنوب شهر زاینده رود

19ام مهر 1399

تجدید آگهی مزایده عمومی

تجدید آگهی مزایده عمومی فروش پلاک مسکونی واقع در شهر ساحلی زاینده رود
25ام آبان 1399