مناقصه و مزایده

18ام مهر 1401

تابلوی ورودی شهر زاینده رود

برای دانلود مناقصه روی دکمه زیر کلیک نمایید
21ام بهمن 1399

آگهی مناقصه عمیات ترمیم ترانشه های خیابانها وکوچه های شهر زاینده رود

برای دانلود مناقصه روی دکمه زیر کلیک نمایید
21ام بهمن 1399

آگهی مزایده پلاک های مسکونی و کشاورزی

برای دانلود مزایده روی دکمه زیر کلیک نمایید.

مشاهده مناقصات و مزایدات شهرداری زاینده رود