💠 جلسه مهندس محمودی شهردار زاینده رود و شورای اسلامی با ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان در خصوص نصب زمین چمن مصنوعی فوتبال و بررسی مسائل ورزشی شهر