قوانین و مقررات

30ام خرداد 1401

نصاب معاملات سال 1400 شهرداری ها

30ام خرداد 1401

بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداری ها

30ام خرداد 1401

قوانین شهرداری ها

9ام اسفند 1400

دفترچه تعرفه عوارض سال 1401

13ام بهمن 1399

دفترچه تعرفه عوارض سال 1400

14ام بهمن 1398

عوارض شهرداری سال 99

تعرفه وصول عوارض شهرداری زاینده رود سال 1399دانلود فایل عوارض سال 99