25ام مهر 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود
25ام مهر 1398

اجرای پروژه آرامستان بهشت فاطمه

اجرای فونداسیون آرامستان بهشت فاطمه شهرزاینده رود
25ام مهر 1398

معرفی پروژه های عمرانی شهرداری

آزادسازی کوچه سادات محله کله مسیح
25ام مهر 1398

اجرای پروژه آرامستان بهشت فاطمه

اجرای فونداسیون غسالخانه آرامستان بهشت فاطمه شهرزاینده رود
25ام مهر 1398

معرفی پروژه های شهرداری

اجرای طرح ممیزی املاک شهر زاینده رود
25ام مهر 1398

اجرای پروژه آرامستان بهشت فاطمه

اجرای آرماتوربندی پروژه غسالخانه آرامستان #بهشت_فاطمه شهرزاینده رود
30ام مهر 1398

اجرای پروژه آرامستان بهشت فاطمه

بازدید معاون و کارشناسان شهرداری با حضور خیر پروژه غسالخانه آرامستان بهشت فاطمه شهر زاینده رود
30ام مهر 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود
30ام مهر 1398

بازدید از پروژه های عمرانی

بازدید مهندس توکلی شهردار زاینده رود،شورای اسلامی شهر و کارشناسان شهرداری از اجرای فعالیت پروژه های عمرانی سطح شهر